اسلاید اول در آرتا بنا
WHAT LIFE
SHOULD BE
اسلاید دوم در آرتا بنا
WHAT LIFE
SHOULD BE
اسلاید سوم در آرتا بنا
WHAT LIFE
SHOULD BE

Welcome To Our Company

درباره آرتا بنا بوم
آرتا بنا بوم درباره
نماکاران درباره آرتا بنا بوم
artabana همکاران

شرکت آرتا بنا بوم به عنوان عضوی از گروه صنعتی نماکاران و نماینده انحصاری شرکت چوهاداراوغلو ترکیه با هدف حضور در بازار پروژه های خاص و لوکس دکوراسیون و معماری در سال 1397 تاسیس گردیده و از سال 1399 فعالیت خود را در زمینه پارتیشن و مبلمان اداری آغاز نموده است.

گروه صنعتی نماکاران مجموعه ای است که با نگاه فراتخصصی به هنر معماری در سال 1386 تاسیس شده و در همین مدت کوتاه توانست با ارائه مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های مختلف ساخت نمای ساختمان خدمات ارزنده و درخور توجهی را به مشتریان خود ارائه کند.

آرتا بنا بوم توانسته با بهره گیری از دانش روز و با قابلیت طراحی و اجرای نماهای مدرن از جمله کرتین وال، اسپایدر و سرامیک بهترین راه حل ها را در سطح استانداردهای جهانی به مشتریان خود عرضه نماید و از نخستین روزهای تاسیس در پی آن بود که ضمن بهره گیری از دانش روز دنیا با معیارهایی در حد استانداردهای جهانی فعالیت کند.با امضای یک توافقنامۀ رسمی با یکی از معتبرترین نام های این صنعت در خاورمیانه یعنی مجموعه هلدینگ چوهادار اوغلوی ترکیه همکاری هایش را آغاز کرده و به عنوان نمایندۀ رسمی آن، پروژه های ارزشمندی را اجرا نماید.

آرتا بنا بوم ویتروم

VITRUM

Glass to Glass Single Glazing System

تلفیق شیشه با فضا منجر به ایجاد حداکثر شفافیت و عمق می شود.

مرزهایــی کــه فضــا هــا را تعریــف مــی کنــد محــل تجلــی نــور بــوده کــه ضمــن اقتصــادی بــودن ترکیــب بنــدی معاصــر را بــه ارمغــان مــی آورد.

طــرح ســاده و الهــام بخــش در دفتــر شــما امنیــت را در عیــن مینیمــال بــودن، تامیــن مــی کنــد.

VITRUM DUO

Glass to Glass Double Glazing System 

vitrumduo ضمــن مینیمــال بــودن، ایــن سیســتم بــا ترکیــب دو لایــه شیشــه ســطوح را بــا فضــا ادغــام مــی کنــد.

نظــر بــه مشــخصات و ویژگــی هــای ایــن سیســتم، تمامــی نیازهــای پروژه را تامیــن مــی کنــد و شــفافیت و اعتبــار حــد اکثــری را بــرای فضــا، ارائــه مــی دهد.

ویتروم

VITRUM

Glass to Glass Single Glazing System

مرزهایی کـه فضـا هـا را تعریف می کند محل تجلی نور بوده که ضمن اقتصادی بـودن ترکیـب بنـدی معاصر را به ارمغان می آورد.

طرح سـاده و الهـام بخش در دفتر شـما امنیت را در عین مینیمال بودن، تامیـن می کنـد.

آرتا بنا بوم ویتروم

VITRUM DUO

Glass to Glass Double Glazing System 

vitrumduo ضمــن مینیمــال بــودن، ایــن سیســتم بــا ترکیــب دو لایــه شیشــه ســطوح را بــا فضــا ادغــام مــی کنــد.

نظــر بــه مشــخصات و ویژگــی هــای ایــن سیســتم، تمامــی نیازهــای پروژه را تامیــن مــی کنــد و شــفافیت و اعتبــار حــد اکثــری را بــرای فضــا، ارائــه مــی دهد.

IRAN – TURKEY

CORPORATIONS

ALVEO

Duble Glazing Jointed-Jointed

Clipsed Partition System

alveo تلیفــق مانوســی از چــوب و شیشــه اســت کــه در عیــن حــال بافت اصیــل آلومینیــوم را بــه نمایــش می گــذارد.

ســاختار شــیار دار پروفیــل هــا، اســتفاده از متریــال های مختلــف را برای پوشــش نهایــی، امــکان پذیــر مــی کند.

نظــر بــه عایــق بنــدی صوتی سیســتم و جلــوه طبیعــی و ارگانیک سیســتم در عیــن امــکان اســتفاده از یــراق هــای مختلــف، فضــای شــما را بــا ارزش مــی کند.

  MAGNEO

Double Glazing  

Jointed-Structural Glazing System  

magneo از چســباندن شیشــه بــر روی پروفیــل، درجهــت پوشــاندن پروفیــل هــای عمــودی و افقــی بهــره مــی گیــرد.

ایــن امــر ضمــن تامیــن ســایق مختلــف معمــاری، فضاهــا را بــا کیفیــت و بــا اعتبــار مــی ســازد.

ALVEO

Duble Glazing Jointed-Jointed

Clipsed Partition System

alveo تلیفــق مانوســی از چــوب و شیشــه اســت کــه در عیــن حــال بافت اصیــل آلومینیــوم را بــه نمایــش می گــذارد.

ســاختار شــیار دار پروفیــل هــا، اســتفاده از متریــال های مختلــف را برای پوشــش نهایــی، امــکان پذیــر مــی کند.

نظــر بــه عایــق بنــدی صوتی سیســتم و جلــوه طبیعــی و ارگانیک سیســتم در عیــن امــکان اســتفاده از یــراق هــای مختلــف، فضــای شــما را بــا ارزش مــی کند.

  MAGNEO

Double Glazing  

Jointed-Structural Glazing System  

magneo از چســباندن شیشــه بــر روی پروفیــل، درجهــت پوشــاندن پروفیــل هــای عمــودی و افقــی بهــره مــی گیــرد.

ایــن امــر ضمــن تامیــن ســایق مختلــف معمــاری، فضاهــا را بــا کیفیــت و بــا اعتبــار مــی ســازد.

ARTAservice

footer1

پاسخگویی سریع

footer2

حمل و نقل مطمئن

footer3

تعمیر و نگهداری

ارائه سرویس خوب پس از فروش، کمک می کند تا بنگاه های تجاری مشتریان وفادار و روابط بلند مدت خود با آنها را تثبیت کنند. شرکت آرتا بنا بوم با ارائه خدمات پس از فروش تمام تاش خود را برای جذب اعتماد کارفرمایان و خرید محصولات و خدمات در وهله اول می نماید.

آرتا بنا بوم در بخش سرویس با ارائه خدمات سریع و حرفه ای این اطمینان را به شما می دهند که با خرید کالا از ارتا بنا بوم، هرگز تنها نخواهید ماند و همواره تیمی پاسخگو و متعهد در دسترس شما خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکای تجاری می توانید از ” شرکای تجاری آرتا بنا” استفاده کنید.